ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง : 50400000-3693

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-30)

95.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-29)

93.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-29)

92.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-29)

90.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 24 เมษายน 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 28 เมษายน 2563 - อยุ่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ทำระดับพื้นเพื่อเทคอนกรีต

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3693

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3693

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **