ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ : 50400000-3695

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563) 2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม. 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด 5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม. 6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่ 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม. ครุภัณฑ์ - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

เป้าหมายของโครงการ

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563) 2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม. 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด 5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม. 6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่ 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม. ครุภัณฑ์ - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-10-30)

65.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่ออิฐผนังห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-29)

60.00

29/09/2563 : 1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563) 2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม. 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด 5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม. 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม. ครุภัณฑ์ - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด หมายเหตุ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเลยทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :/เนื่องจากมีอุปสรรคผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-08-31)

57.00

31/08/2563 : หล่อคานพื้น

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-30)

55.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเข็ม/เตรียมงานทำฐานราก

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/06/2563 : รื้อห้องน้ำเดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-29)

45.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขนเครื่องจักรเข้าพื้นที่/รื้อถอนห้องน้ำเดิม

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-27)

15.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3695

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3695

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **