ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนบางเเค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) : 50400000-3696

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม. - ติดตั้งกระจกติดตาย หนา 10 ม.ม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม. 2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน - ซ่อมแซมขาวงกบไม้ จำนวน 4 จุด 5. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 8 ชุด 6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ - ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม. - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม. 7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง 9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม. - ติดตั้งกระจกติดตาย หนา 10 ม.ม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม. 2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน - ซ่อมแซมขาวงกบไม้ จำนวน 4 จุด 5. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 8 ชุด 6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ - ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม. - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม. 7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง 9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/06/2563 : 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม. - ติดตั้งกระจกติดตาย หนา 10 ม.ม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม. 2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 3.ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสเตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน - ซ่อมแซมขาวงกบไม้ จำนวน 4 จุด 4. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 8 ชุด 5. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ - ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม. - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม. 6. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด 7. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง - ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ - รอติดตั้งหลังคา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-27)

15.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3696

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3696

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **