ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รักษารอบ) สำนักงานเขตหลักสี่ : 50410000-3309

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภาภรณ์ แสนประสิทธิ์ โทร.7424

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตหลักสี่ จัดเป็นกลุ่มเขตที่อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น โดยชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 81 ชุมชน ตลาด 6 แห่ง โรงเรียน 18 แห่ง ศูนย์ราชการ 1 แห่ง และร้านจำหน่ายอาหารที่มีการปรุงประกอบอาหารโดยการทอดและจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร โดยกองจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2558 จุดถนนแจ้งวัฒนะ พบว่ามีปริมาณออกซิเจนละลายเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณความต้องการออกซิเจนเท่ากับ 15.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานเขตหลักสี่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการน้ำมันพืชเก่ามีค่าช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้รับความรู้เรื่องการจัดการน้ำมันและไขมันอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการสร้าง การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาปัญหาและอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่

50410400/50410400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณไขมันที่ปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะและลำคลอง 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วในพื้นที่เขตหลักสี่ 3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เขตหลักสี่มีรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ปริมาณไขมันที่ปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะและลำคลองลดลง 2. มีเครือข่ายในการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้ว 3. ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายน้ำมันพืชใช้แล้ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-07-24)

94.00

24/7/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำร่วมกับบางจาก และประเมินผลการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-27)

85.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : การดำเนินการเดือน เมษายน 2563 - สรุปสถิติการรับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ - มีเครือข่ายในการจัดการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว 2 เครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ผลการดำเนินการเดือน มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหานชน).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : ผลการดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหานชน).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : ผลการดำเนินการเดือน มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหานชน).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : ผลการดำเนินการเดือน ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหานชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : ผลการดำเนินการเดือน พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการรับซื้อน้ำมันพื้นใช้แล้ว ให้ความรู้ในการคัดแยกจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว และดำเนินการบริการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหานชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3309

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3309

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0818

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ 2562 (รักษารอบ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **