ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50410000-3312

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจินตนา ทองผุด โทร.7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะ เป็นจำนวนมากที่ต้องนำไปกำจัดถึง 10,000 ตัน/วัน และเป็นมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่สูงถึงประมาณร้อยละ 50 ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านี้ หากมีการคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพจากแหล่งกำเนิดจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ดังนั้น สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมูลฝอยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการนำมูลฝอยเศษอาหารมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน (เพื่อกำจัดเศษอาหาร) ไปใช้ประโยชน์ ทำให้ปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลายลดลง เป็นการประหยัดงบประมาณและพลังงานของชาติ

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้และใบไม้ใบหญ้า โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน (เพื่อกำจัดเศษอาหาร) นำมาใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการตัดแยกขยะอินทรีย์ 4. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่สำนักงานเขตหลักสี่ ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ความรู้การนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชน วัด สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่เขตหลักสี่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน 7 แห่ง จำนวน 138,000 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 133,000 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกแบบเดิน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชินเขต ชุมชนริมคลองเปรมประชากร 3. จัดอบรม/บรรยาย/สาธิต 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเชิงสะพานไม้ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน 4 แห่ง จำนวน 154,000 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 146,000 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกแบบเดิน 2 แห่ง ได้แก่ ถนนงามวงศ์วาน ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/07/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน 4 แห่ง จำนวน 115,900 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 135,000 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกแบบเดิน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชินเขต ชุมชนริมคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/06/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน 4 แห่ง จำนวน 133,300 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 134,000 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกแบบเดิน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดท่าทราย บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ ชุมชนเคหะท่าทราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค/ไลน์ 4 ครั้ง 3. จัดอบรม/บรรยาย/สาธิต 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชื่นกมลนิเวศน์ 1 และชุมชน กฟภ.นิเวศน์ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน 4 แห่ง จำนวน 109,500 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 134,000 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค/ไลน์ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-27)

55.00

27/4/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน 4 แห่ง จำนวน 117,250 และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 แห่ง จำนวน 106,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 133,300 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 176,000 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค/ไลน์ 1 ครั้ง 3. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-23)

40.00

23/2/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 122,000 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 177,000 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค/ไลน์ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 113,000 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 371,100 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเคหะท่าทราย และซอยแจ้งวัฒนะ 12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 122,500 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 424,700 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค/ไลน์ 1 ครั้ง 3. จัดอบรม/บรรยาย/สาธิต 8 แห่ง ดังนี้ - วันที่ 16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) - วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 - วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนการเคหะท่าทราย - วันที่ 19 ธันวาคม 2562 กองเภสัชกรรมกรุงเทพมหานคร - วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : 1. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 98,500 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 469,450 กิโลกรัม 2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะทางเฟสบุ๊ค/ไลน์ 2 ครั้ง 3. จัดอบรม/บรรยาย/สาธิต 1 แห่ง ได้แก่ งานกองทัพไทยพบประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : 1. ขออนุมัติโครงการฯ 2. จัดตั้งคณะทำงานฯ 3. นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 165,000 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 386,950 กิโลกรัม 4. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะแบบเดิน 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนชวนชื่น (บางเขน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3312

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3312

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **