ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำกิ่งไม้ใบไม้นำกลับไปใช้ประโยชน์ : 50410000-3313

สำนักงานเขตหลักสี่

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวจินตนา ทองผุด โทร.7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากบ้านเรือนประชาชน ร้านอาหาร โรงเรียน เป็นต้น มูลฝอยบางส่วนเกิดจากการตัดแต่งกิ่งไม้ในบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เขต นำไปทิ้งกับมูลฝอยทั่วไป และส่งเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานคร จึงทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่ม สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยอีกทาดงหนึ่งและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดประมาณมูลฝอยอินทรีย์อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนในบ่อฝังกลบ ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 2. ลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกกิ่งไม้ออกจากมูลฝอยทั่วไปที่ต้องส่งไปกำจัดและนำไปทำปุ๋ยหมักตามกระบวนการ 3. เพื่อมีปุ๋ยหมักไว้ใช้ในพื้นที่เขต เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยและประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการ

เป้าหมายของโครงการ

กิ่งไม้ใบไม้ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : 1. คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขต - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : 1. คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขต - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 25,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 7,980 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : 1. คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขต - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 9,820 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : 1. ขออนุมัติโครงการฯ 2. คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขต - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 20,600 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 5,360 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3313

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3313

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **