ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย : 50410000-3314

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกฤษณา มุขทอง โทร.7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ทิ้งมูลฝอยโดยไม่ได้คัดแยก ทำให้มูลฝอยรีไซเคิลบางส่วนถูกปนเปื้อนจากมูลฝอยอินทรีย์จนไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นยังพบว่ามูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ถ่ายไฟฉาย ภาชนะใส่สารเคมีต่าง ๆ ฯลฯ จำวนมากถูกทิ้งปนไปกับมูลฝอยทั่วไป ซึ่งมูลฝอยรวมเหล่านี้นอกจากไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหลุมฝังกลบ และต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจปนเปื้อนจากสารพิษต่าง ๆ ในระยะยาว และย้อนกลับเข้าสู่่ร่างกายของมนุษย์โดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ซึ่งหากมนุษย์รับเอาสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอยู่เป็นประจำจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือทุพลภาพได้ ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงของประชาชน และสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบจากสารพิษในมูลฝอยอันตราย 3. เพื่อให้การจัดเก็บขนมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ โดยรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 4. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากปัญหาขยะอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล อาคารชุด สถานประกอบการ ในพื้นที่เขตหลักสี่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 500 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/07/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 350 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/06/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 260 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 320 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-27)

55.00

27/4/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 480 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 1,420 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-23)

40.00

23/2/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 320 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 1,030 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 1,830 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 2,700 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 1,930 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3314

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3314

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0803

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
8.88

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **