ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย : 50410000-3314

สำนักงานเขตหลักสี่

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวกฤษณา มุขทอง โทร.7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ทิ้งมูลฝอยโดยไม่ได้คัดแยก ทำให้มูลฝอยรีไซเคิลบางส่วนถูกปนเปื้อนจากมูลฝอยอินทรีย์จนไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นยังพบว่ามูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ถ่ายไฟฉาย ภาชนะใส่สารเคมีต่าง ๆ ฯลฯ จำวนมากถูกทิ้งปนไปกับมูลฝอยทั่วไป ซึ่งมูลฝอยรวมเหล่านี้นอกจากไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหลุมฝังกลบ และต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจปนเปื้อนจากสารพิษต่าง ๆ ในระยะยาว และย้อนกลับเข้าสู่่ร่างกายของมนุษย์โดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ซึ่งหากมนุษย์รับเอาสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอยู่เป็นประจำจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือทุพลภาพได้ ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงของประชาชน และสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบจากสารพิษในมูลฝอยอันตราย 3. เพื่อให้การจัดเก็บขนมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ โดยรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 4. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากปัญหาขยะอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล อาคารชุด สถานประกอบการ ในพื้นที่เขตหลักสี่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 1,830 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 2,700 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ - จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ เดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 1,930 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3314

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3314

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0803

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **