ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหลักสี่ : 50410000-3318

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธิดารัตน์ เล้านิรามัย โทร.7420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

50410800/50410800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานการใช้จ่ายเงินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายเงินล่าช้า ซึ่งจะทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินไปเป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

-ผลการเบิกจ่ายได้ตามเป็าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

2020-9-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.88 (2020-08-28)

57.88

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.49 (2020-07-30)

54.49

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-06-26)

53.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-05-27)

46.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.25 (2020-04-28)

39.25

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.16 (2020-03-27)

29.16

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.07 (2020-02-25)

23.07

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.73 (2020-01-30)

16.73

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.83 (2019-12-24)

10.83

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประสานงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.96 (2019-11-26)

5.96

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามประสานงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.89 (2019-10-29)

4.89

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเวียนหนังสือเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละฝ่ายที่ได้รับให้แต่ละฝ่ายทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เวียนหนังสือเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละฝ่ายที่ได้รับ เพื่อให้แต่ละฝ่ายทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เวียนหนังสือเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละฝ่ายที่ได้รับ เพื่อให้แต่ละฝ่ายทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามประสานงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามประสานงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3318

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3318

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0814

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.83

100 / 100
2
29.16

100 / 100
3
53.00

0 / 0
4
83.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **