ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินสำนักงานเขตหลักสี่ : 50410000-3319

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุมาลี กาบก้วง โทร.7420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ตามหลักเกณฑ์กองบัญชี สำนักการคลัง กำหนด

50410800/50410800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานให้ตรงกับส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้กองบัญชีจัดทำงบรับจ่ายในภาพรวมของกรุงเทพมหานครถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

เป้าหมายของโครงการ

-การจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด และถูกต้องตรงกับส่วนกลางเพื่อจัดทำในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง สามารถนำข้อมูลมาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในปีต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-26)

100.00

26/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามบันทึกที่ กท 7808/5859 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร,ตามบันทึกที่ กท 7808/5857 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ส่งผู้อำนวยการกองบัญชี และตามบันทึกที่ กท 7808/5858 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ส่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-29)

30.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:บันทึกบัญชีการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพื่อจัดทำงบการเงิน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานการจัดทำงบการเงิน เพื่อจัดส่งให้ทันภายในกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3319

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3319

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0815

ตัวชี้วัด : 2.2.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินปีงบประมาณ 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **