ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างและการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง : 50410000-3321

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิภาวดี ครุฑรังสิต โทร. 7406

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อกำหนดการออกเลขรหัสประจำบ้านให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

50410200/50410200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร - เพื่อแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้านบนโฉนดที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ

- ร้อยละ 100 ของตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 จำนวน ........... ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนกันยายน 2563 จำนวน 18 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน ........... ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน.......ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนกรกฎษคม 2563 จำนวน ........... ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 14 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน ........... ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 8 ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 11 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนเมษายน 2563 จำนวน 15 ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 17 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 18 ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 16 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 10 ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-02)

35.00

2/1/2563 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนมกราคม 2563 จำนวน 8 ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้าน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-06)

25.00

6/12/2562 :ฝ่ายโยธา มีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 13 ราย ฝ่ายทะเบียน มีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้านเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : /ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้านเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ฝ่ายโยธามีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีการก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 14 ราย ฝ่ายทะเบียนมีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและดำเนินการกำหนดหมายเลขประจำบ้านเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **