ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแจ้งประเมินภาษี : 50410000-3322

สำนักงานเขตหลักสี่

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางนฤมล ขอดอนุ โทร.7415

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-

50410500/50410500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดส่งภดส.4 รายการทรัพย์สินประเภทห้องชุดให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบและขอแก้ไข เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ ภดส. 3 ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)

** ปัญหาของโครงการ :พบปัญหาในข้ันตอนการหาที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้มีทรัพย์สินในเขตพื้นที่เขตหลักสี่ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวบูรณาการจากกรมที่ดินมีข้อมูลให้ไม่ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีแรก ในปี พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :หาข้อมูลภูมิลำเนาเจ้าของทรัพย์สินจากฝ่ายทะเบียน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : เตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการแจ้งประเมินภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามตัวชี้วัด
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **