ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแจ้งประเมินภาษี : 50410000-3322

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนฤมล ขอดอนุ โทร.7415

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย -ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต

50410500/50410500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-จัดเก็บภาษี 4 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

เป้าหมายของโครงการ

-ร้อยละ 100 ของความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 13,601 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้เสียภาษี เพื่อชำระภาษีในเดือนสิงหาคม 2563 ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 โดยไม่มีค่าปรับ ถึงเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้เสียภาษี เพื่อชำระภาษีในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. ได้จัดส่งใบแจ้ง ภดส.3 รายการบัญชีทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งใบแจ้ง ภดส.4 รายการบัญชีทรัพย์สินประเภทห้องชุด(ครั้่งที่2) ให้กับเจ้าของทรัพย์สินแล้ว ตามประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และจะแจ้งค่าภาษีในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดส่งใบแจ้ง ภดส.3 รายการบัญชีทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งใบแจ้ง ภดส.4 รายการบัญชีทรัพย์สินประเภทห้องชุด(ครั้่งที่2) ตามประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตฯ เพื่อจัดทำประกาศบัญชีทรัพย์สิน และจัดส่งบัญชีรายการทรัพย์สินให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-26)

45.00

26/3/2563 : สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตฯ จัดทำประกาศบัญชีทรัพย์สิน โดยภายในเดือนพฤษภาคม 2563 จะจัดส่งบัญชีรายการทรัพย์สินให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหา/ไม่สามารถกำหนดเวลาการจัดส่งบัญชีทรัพย์สินที่แน่นอนได้

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหา/ไม่สามารถกำหนดเวลาการจัดส่งบัญชีทรัพย์สินที่แน่นอนได้

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตฯ จัดทำประกาศบัญชีทรัพย์สิน โดยในเดือนมีนาคม 2563 จะจัดส่งบัญชีรายการทรัพย์สินให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหา/เนื่องจากเป็นปีแรกที่เริ่มการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เวลาปฏิบัติงานกระชั้นชิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำประกาศและจัดส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) และจัดส่งให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ได้เลื่อน/่ขยายเวลา การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดส่งภดส.4 รายการทรัพย์สินประเภทห้องชุดให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบและขอแก้ไข เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ ภดส. 3 ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)

** ปัญหาของโครงการ :พบปัญหาในข้ันตอนการหาที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้มีทรัพย์สินในเขตพื้นที่เขตหลักสี่ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวบูรณาการจากกรมที่ดินมีข้อมูลให้ไม่ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีแรก ในปี พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :หาข้อมูลภูมิลำเนาเจ้าของทรัพย์สินจากฝ่ายทะเบียน

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : เตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการแจ้งประเมินภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามตัวชี้วัด
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **