ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบังคับภาษี : 50410000-3323

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนฤมล ขอดอนุ โทร.7415

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย -ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต

50410500/50410500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-จัดเก็บภาษี 4 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

เป้าหมายของโครงการ

-ร้อยละ 100 ของการบังคับภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : กระบวนการยังไม่มีการบังคับภาษี เนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับการขยายเวลาให้ชำระภาษีโดยไม่มีค่าเพิ่มและค่าปรับจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออุทธรณ์)

** ปัญหาของโครงการ :กระบวนการยังไม่มีการบังคับภาษี เนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับการขยายเวลาให้ชำระภาษีโดยไม่มีค่าเพิ่มและค่าปรับจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออุทธรณ์)

** อุปสรรคของโครงการ :กระบวนการยังไม่มีการบังคับภาษี เนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับการขยายเวลาให้ชำระภาษีโดยไม่มีค่าเพิ่มและค่าปรับจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออุทธรณ์)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหนครได้ขยายเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 โดยไม่มีค่าปรับ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้เสียภาษี เพือชำระภาษีในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดส่งใบแจ้ง ภดส.3 รายการบัญชีทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งใบแจ้ง ภดส.4 รายการบัญชีทรัพย์สินประเภทห้องชุด(ครั้่งที่2) ให้กับเจ้าของทรัพย์สินแล้ว ตามประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และจะแจ้งค่าภาษีในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ เนื่องจากได้รับการขยายเวลาในการเสียภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างได้ไม่เกินเดือนสิงหาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขต จัดทำประกาศบัญชีทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับภาษี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : จัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขต จัดทำประกาศบัญชีทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับภาษี)

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับการขยายเวลาดำเนินการตามกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ได้รับการขยายเวลาดำเนินการตามกฎหมาย

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขต จัดทำประกาศบัญชีทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 ในเดือนมีนาคม 2563 (ยังไม่มีการบังคับภาษี)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา/อาจจะไม่สามารถดำเ่นินการบังคับภาษีได้ เนื่่องจากมีการขยายเวลาดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำประกาศทะเบียนทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 และห้องชุด ภ.ด.ส.4 / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ได้เลื่อน/ขยายเวลา ตามขั้นตอนของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำประกาศทะเบียนทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 และห้องชุด ภ.ด.ส.4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : เตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการบังคับภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามตัวชี้วัด
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0813

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **