ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตหลักสี่ : 50410000-3324

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายสราวุธ กงพาน โทร.7432

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วจึงมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย ในขณะเดียวกันปัญหาอาชญากรรมได้มีการพัฒนาควบคู่กับความเจริญของเมือง จากข้อมูลสถิติอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่าสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมมากที่สุด คือ บริเวณที่สาธารณะ ได้แก่ ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่อาคารรกร้าง ว่างเปล่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับมีเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสนับสนุนการทำงานไม่เพียงพอ และระบบการประสานเชื่อมโยงข้อมูลยังขาดประสิทธิภาพ ชุมชนและประชาชนขาดความรู้ และขาดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการก่ออาชญากรรม ซึ่งนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงที่กำหนด ได้แก่ การดำเนินการแก้ไขสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มการเฝ้าระวังและตรวจตราตู้เขียวและตรวจสอบการทำงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อให้ประขาชนในพื้นที่เขตหลักสี่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเป็นปกติสุข ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว

50410900/50410900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน 3. เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 100 ของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา 2. ตรวจตู้เขียวและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้ตรวจตราตามความเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพท้นที่เขตหลักสี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพท้นที่เขตทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามจุดเสี่ยง จำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0805

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **