ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50410000-3331

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอาภาศรี ฟักเส็ง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลและให้ความสนใจร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือให้งานพัฒนาชุมชนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนจะต้องเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น งานดังกล่าวจะต้องมีผู้นำชุมชน / คณะกรรมการชุมชน หรือองค์กรที่ประชาชนในชุมชนเลือกตั้งขึ้นมาเป็นตัวแทนหรือแกนนำในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรประชาชนที่กล่าวมานี้ คือ คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับเลือกจากชาวชุมชน เป็นกลุ่มคนที่เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน ซึ่งการประสานงาน หรือประชาสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการในการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ .2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด .3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชน2 เป้าหมาย 4 พื่อสนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ 5. เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 6 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ .2 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม .3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรม ต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 79 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-16)

100.00

16/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :กรรมการชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ยังขาดความเข้าใจในการทำเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนชุมชนในแต่ละเดือนทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

** อุปสรรคของโครงการ :กรรมการชุมชนขาดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารฯ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 81 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนในชุมชนยังขาดความรุ้ในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ทำให้เกิดการล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ ในละเดือน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : สนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และเตรียมข้อมูลเพื่อการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3331

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3331

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **