ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50410000-3334

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปราโมทย์ สีธูป โทร.7426-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครกำลังก้าวสู่การพัฒนาอย่างรอบด้านตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตลอดจนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในปัจจุบันต่อสภาพแวดล้อมและสังคมความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับความเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ของประชาชนตลอดจนเด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมคุณภาพที่ดีมีชีวิตที่ยั่งยืนบนรากฐานการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดและบ้านหนังสือ คือขุมคลังทางปัญญาของชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสังคมชุมชนต่างๆ หัวใจสำคัญ คือ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด สำนักงานเขตหลักสี่ มีบ้านหนังสือตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการรวมจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วยบ้านหนังสือชุมชนท่าทราย บ้านหนังสือเคหะบางบัว บ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์1 บ้านหนังสือ ปตอ.1(1) และบ้านหนังสือ ปตอ.1(2) โดยจ้างอาสาสมัคร ดูแลและให้บริการตลอดจนเสริมสร้างกิจกรรมนันทนาการการเรียนรู้ต่างๆ ประจำบ้านหนังสือแต่ละแห่งๆ ละ จำนวน 2 คน สำนักงานเขตหลักสี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน และการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในเรื่องการอ่านเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและครอบครัวมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. -เพื่อส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับการอ่าน 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของการอ่าน 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการบ้านหนังสือและแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครต่อการอ่าน 4. เพื่อพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของการเป็นเมืองหนังสือโลก

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตหลักสี่รวม 5 แห่งๆละ 4 ครั้ง ครั้งละ 40 คน รวม 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอเนื่องจากสถารณการโควิค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :เป็นการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่านยังไม่ได้รับการสนใจจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตหลักสี่ และได้ดำเนินการเชิญชวน ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ขาดการประชาสัมพันธ์ และต่อยอดโครงการฯ ซึ่งจะมีการต่อยอดโครงการในปีถัดไป

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมที่ 2 ที่บ้านหนังสือ ปตอ. เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านหนังสือ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : จัดทำแผนงานกำหนดกิจกรรม เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และเตรียมข้อมูลเพื่อการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **