ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50410000-3335

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวผจงจิตร จิมลง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้จัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้น โดยมีชื่อว่า “สโมสรกีฬาหลักสี่” เพื่อให้การจัดตั้งสโมสรกีฬาหลักสี่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงระดมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสโมสรกีฬาและพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ นำไปสู่มาตรฐานในระดับกรุงเทพมหานคร และสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพของประชาชนและเยาวชน ให้มีค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดตั้งสโมสรกีฬาหลักสี่ให้เป็นองค์กรหลักของเขต โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม - ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสโมสรกีฬาหลักสี่ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมาย - การพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

-- จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน ๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 -พัฒนาระบบการบริหารจัดการสโมสรกีฬาหลักสี่เข้าสู่ระดับสากล -จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-16)

100.00

16/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และจัดเตรียมข้อมูล และรับสมัครนักกีฬาเพื่อจัดการแข่งขันฯ

** ปัญหาของโครงการ :ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬาฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาในเดือนมกราคม 2563 และดำเนินการจัดกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาในวันที่ 28,29 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และเตรียมข้อมูลเพื่อการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3335

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3335

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **