ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50410000-3336

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวผจงจิตร จิมลง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายจึงได้สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการสอดรับกับนโยบายด้านการกีฬาของกรุงเทพมหานครที่มุ่งตรงไปที่ประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักในการออกกำลังกายและยังส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- - เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น - เพื่อให้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1๓ แห่ง รวม 2,292 ชั่วโมง ตามรายละเอียด ดังนี้ ๑. ศาลาประชาคมเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน ๑80 ชั่วโมง ๒. ลานกีฬาโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๓. ชุมชนมีสุข จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๔. ชุมชนตลาดบางเขน จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๕. ลานกีฬาชุมชนพัชราภา จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๖. ชมรมแอโรบิคไอทีสแควร์ จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๗. ลานกีฬากองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลที่ ๑ รักษาฯ จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๘. ลานกีฬาชุมชนทหารเสือ จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๙. ลานกีฬาเมืองทองนิเวศน์ 1 จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๑๐. ลานกีฬาชุมชนเคหะหลักสี่ จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๑๑. ลานกีฬากองบัญชาการศึกษา จำนวน ๑76 ชั่วโมง 1๒. ชมรมแอโรบิคงามวงศ์วาน จำนวน ๑76 ชั่วโมง ๑๓. ลานกีฬาชุมชนสรรพวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จำนวน ๑76 ชั่วโมง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์่ตรงตามเป้าหมายทุกประการ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ได้มีการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ประชาชนมาออกกำลังกาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : จัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ และเตรียมข้อมูลเพื่อการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3336

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3336

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **