ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50410000-3341

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขต ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต ได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยอาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตนั้น ๆ โดยมีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเอง สำนักงานเขตหลักสี่ มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต ให้มีมาตรฐานโดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร และมี การกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต ให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงาน ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้น ๓. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ๔. เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ - คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต และข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามกำหนด ในลักษณะของการอบรมเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการทำงาน - ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ด้านคุณภาพ - คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา - สามารถยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : ชะลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถารณ์การแพร่ระบาดของโรค เลื่อนกำหนดการเป็นเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/05/2563 : ชะลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถารณ์การแพร่ระบาดของโรค เลื่อนกำหนดการเป็นเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : เลื่อนการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพือจัดทำคำสั่ง โดยมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 10 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : กำหนดหัวข้อการประชุมและเชิญวิทยากร โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 10 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อกำหนดหัวข้อ โดยมีกำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือน เม.ย. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนเม.ย. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3341

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3341

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
67.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **