ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50410000-3342

สำนักงานเขตหลักสี่

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพวิธีหนึ่งคือ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการครู ผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ กิจกรรมหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการบริหารคือ การจัดประชุมสัมมนา สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้จัดโครงการประชุมครูขึ้น เพื่อเป็นโอกาสให้ข้าราชการครูได้รับความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษาจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง และนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาอย่างชัดเจนและทั่วถึง ๒. เพื่อให้ข้าราชการครูมีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ ๓. เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เข้าร่วมประชุมตามกำหนด ๒. ด้านคุณภาพ ผู้เข้าประชุมเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษา มีขวัญกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือน เม.ย. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนเม.ย. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **