ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50410000-3342

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพวิธีหนึ่งคือ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการครู ผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ กิจกรรมหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการบริหารคือ การจัดประชุมสัมมนา สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้จัดโครงการประชุมครูขึ้น เพื่อเป็นโอกาสให้ข้าราชการครูได้รับความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษาจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง และนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาอย่างชัดเจนและทั่วถึง ๒. เพื่อให้ข้าราชการครูมีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ ๓. เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เข้าร่วมประชุมตามกำหนด ๒. ด้านคุณภาพ ผู้เข้าประชุมเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษา มีขวัญกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : ชะลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถารณ์การแพร่ระบาดของโรค เลื่อนกำหนดการเป็นเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/05/2563 : ชะลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถารณ์การแพร่ระบาดของโรค เลื่อนกำหนดการเป็นเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : เลื่อนการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพือจัดทำคำสั่ง โดยมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 9 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : กำหนดหัวข้อการประชุมและเชิญวิทยากร โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 9 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อกำหนดหัวข้อการประชุม โดยมีกำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือน เม.ย. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนเม.ย. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
67.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **