ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50410000-3343

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทุกโรงเรียน จัดบริการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดให้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขึ้น โดยปลูกผักสวนครัวไร้สารพิษไว้ให้นักเรียนได้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพที่ดีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เป็นการเน้นให้นักเรียนเป็นเด็กไทยหัวใจเกษตร โดยสร้างเสริมนิสัยรักในการทำเกษตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สร้างสภาพแวดล้อมให้สดชื่นสวยงาม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังและสร้างนิสัยในการปลูกพืชผักสวนครัว 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักเสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักเก็บออมรายได้ จากการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 366 คน 11 ห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 192 คน 6 ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องๆ ละ 5 กลุ่ม จำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนเห็นคุณค่าและนำวิธีการไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-28)

100.00

28/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : โรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งตรวจสอบเอกสารค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-30)

50.00

30/11/2562 : - อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3343

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3343

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
67.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **