ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50410000-3344

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในการสัญจรทางบกทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปี เด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ จึงร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา และสถานที่ออกกำลังกาย จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ สนใจการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ว่ายน้ำไม่เป็นทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร สำหรับรับ-ส่งนักเรียนในการทำกิจกรรม 52,350 - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามโครงการ 166,500

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาครูผู้สอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : - เบิกจ่ายซื้อชุดว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และจัดส่งให้โรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสาร สำหรับรับ-ส่งนักเรียนในการทำกิจกรรม - ดำเนินการจ้างเหมาครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : - ดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และจัดส่งให้โรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสาร สำหรับรับ-ส่งนักเรียนในการทำกิจกรรม - ดำเนินการจ้างเหมาครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 63 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 63 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3344

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3344

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
67.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **