ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50410000-3346

สำนักงานเขตหลักสี่

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์กระทำขึ้น จึงได้จัดทำโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อจัดจ้างยามจำนวน 2 ผลัด ผลัดกลางวันระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. และผลัดกลางคืนเวลา 19.00 – 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โรงเรียนขนาดกลาง จ้างยามผลัดละ 1 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ ผลัดกลางวันผลัดละ 1 คน ผลัดกลางคืนผลัดละ 2 เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าโรงเรียนใดที่มีเหตุผลความจำเป็นในการจ้างเหมายามฯ ในแต่ละผลัดที่ไม่เป็นไปตามข้อความดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนการจ้างเหมายามแต่ละผลัดในเรื่องจำนวนคน ได้ตามความเหมาะสมความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ของโรงเรียนและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตหลักสี่ 2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 14 คน ด้านคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ ทั้ง 6 โรงเรียน นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้เดือนต.ค.และพ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญาจ้างขององค์การทหานผ่านศึก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 :ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3346

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3346

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **