ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50410000-3348

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ์คำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบ และสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และเอาชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาแข่งขันด้วย” สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของโรงเรียนในสังกัดฯ โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง เป็นการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ๓. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ ๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข ๕. นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ๑.๑ มีนักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 887 คน ๑.๒ ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน 8 ชนิด ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้ ๑) ฟุตบอล (ชาย) ๒) ฟุตซอล (ชาย) ๓) แบดมินตัน ๔) กรีฑา ๕) เซปักตะกร้อ ๗) เทเบิลเทนนิส ๗) หมากรุกไทย/หมากฮอสไทย ๘) เปตอง ๒. ด้านคุณภาพ ๒.๑ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ๒.๒ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ รู้จักการเล่นกีฬา ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : มีกำหนดดำเนินงานในเดือน มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : กำหนดวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต และกรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดดำเนินงานในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำหนดวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต และกรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดดำเนินงานในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติแล้ว รอขออนุมัติงวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติแล้ว รอขออนุมัติงวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3348

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3348

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
67.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **