ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50410000-3349

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชน เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความปลอดภัย การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย ๒. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย ๓. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง ๔. เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปเรียนรู้ ๕. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ได้รับมอบหมายจัดสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา จำนวน 38 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ๒. ด้านคุณภาพ ๒.๑ สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทุกโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๒.๒ ผู้บริหารงานยุวกาชาด ทุกระดับของกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : เบิกจ่ายงบประมาณครบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : เบิกจ่ายค่าอาหารฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่ารถยนต์โดยสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของโรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ของโรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : โรงเรียนที่ได้รับมอบหมายอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-30)

70.00

30/1/2563 : โรงเรียนที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26-27 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนม.ค. 63 อยู่ระหว่างรอกำหนดการซ้อมภายในเดือน ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนม.ค. 63 ซึ่งสำนักงานเขตมอบมายโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ อยู่ระหว่างรอกำหนดการซ้อมภายในเดือนม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3349

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3349

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
67.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **