ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50410000-3350

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัด และการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ๒. เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ๓. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ๔. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง ๕. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ และการส่งเสริมการทำความดี ๖. เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือ เนตรนารี ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ได้รับมอบหมายจัดลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ๒. ด้านคุณภาพ ๒.๑ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตหลักสี่ ที่ได้รับมอบหมาย ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทุกโรงเรียน ทั่วกรุงเทพมหานคร ตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๒.๒ ผู้บริหารงานลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับของกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : มอบหมายโรงเรียนผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ โดยมีกำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : มอบหมายโรงเรียนผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ โดยมีกำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบหมายโรงเรียนผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ โดยมีกำหนดดำเนินการในเดือน ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือน ก.ค. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติแล้ว รอขออนุมัติงวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : - กำหนดการดำเนินงานช่วงเดือนก.ค. 63 ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติแล้ว รอขออนุมัติงวด 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3350

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3350

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
67.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **