ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี : 50410000-3356

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดีและเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ เป็น ๑ ใน ๒๗ โรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังกล่าว เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้และนำเข้าโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณค่า สะอาดปลอดภัย สร้างเสริมความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกิน การตัดสินใจในการ เลือกซื้อ มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นกลุ่มในด้านสหกรณ์และการออมทรัพย์ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออม ก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง ๒. เพื่อให้ครูผู้สอน จัดทำเกณฑ์การประเมินกิจกรรมตามโครงการ สำหรับใช้ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน ๓. เพื่อให้โรงเรียนสามารถปรับประยุกต์ แนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ผู้บริหารโรงเรียน ครูเกษตร ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมสหกรณ์ ของโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ สำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน ๕๕ คน ได้รับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามโครงการ ๒. ด้านคุณภาพ ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-31)

100.00

31/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : โรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : โรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3356

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3356

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **