ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตหลักสี่ : 50410000-3359

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

14

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 14

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- อาคารสำนักงานเขตหลักสี่มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจาก เป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานเกิน 15 ปี ระบบไฟฟ้า ระบบประปาภายในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชนชำรุดทรุดโทรมและยังไม่มีการปรับปรุง เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและบุคคลากร

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงทางลาด/ที่จอดรถ สำหรับผู้พิการ 2. ปรับปรุงห้องเก็บเต็นท์ 3. ปรับปรุงห้องพักคนงาน 4. ปรับปรุงห้องน้ำคนงาน 5. ปรับปรุงอยู่เวร 6. ปรับปรุงประตูห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ 7. ปรับปรุงประตูห้องควบคุมไฟฟ้า 8. ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคาร จำนวน 1 แห่ง 9. ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน 10. ปรับปรุงสีภายใน จำนวน 1 แห่ง 11. ปรับปรุงประตูตู้เก็บของ 12. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 1 แห่ง 13. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 แห่ง ครุภัณฑ์ 1. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ใบ 2. เครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump) และตู้ควบคุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 3. ถังพัดลม ความจุ 260 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.50 x 2.25 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ -เพื่อความปลอดภัยของบุคคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-09-28)

14.00

28/09/2563 : ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วัสดุ แล้วเตรียมอุปกรณ์เข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-08-31)

13.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : - ชะลอโครงการเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ : - ชะลอโครงการเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-07-30)

12.00

30/07/2563 : ได้รับแจ้งจากฝ่ายการคลังให้จัดทำเอกสาร ขอเงินประจำงวดเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างชะลอการขอเงินงวด

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างชะลอการขอเงินงวด

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-06-24)

12.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการขอเงินประจำงวดเพื่อทำสัญญาตามหนังสือ สำนักงบประมาณที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค.2563 และมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาขยายเวลาการยืนราคาอีก 180 วัน ครบระยะเวลายืนราคา วันที่ 8 ม.ค.2564

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทำให้ยังไม่ได้รับงบประมาณในการลงนามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทำให้ยังไม่ได้รับงบประมาณในการลงนามสัญญา

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-05-28)

12.00

28/05/2563 : มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาขยายระยะเวลายืนราคา เนื่องจากมีหนังสือเวียนจากปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ชะลอ การขอเงินงวดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-04-29)

12.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..มีผู้เสนอราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว รวบรวมเอกสารขอเงินงวดเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-มีหนังสือขอให้พิจารณาชะลอการขอเงินงวด

** อุปสรรคของโครงการ :-มีหนังสือขอให้พิจารณาชะลอการขอเงินงวด

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-26)

10.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินงวด เพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-02-27)

7.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ กำหนดเสนอราคาวันที่ 4 มียนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-01-29)

6.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-27)

5.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-gp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-28 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-27 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-27 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **