ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตหลักสี่ : 50410000-3359

สำนักงานเขตหลักสี่

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- อาคารสำนักงานเขตหลักสี่มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจาก เป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานเกิน 15 ปี ระบบไฟฟ้า ระบบประปาภายในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชนชำรุดทรุดโทรมและยังไม่มีการปรับปรุง เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและบุคคลากร

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงทางลาด/ที่จอดรถ สำหรับผู้พิการ 2. ปรับปรุงห้องเก็บเต็นท์ 3. ปรับปรุงห้องพักคนงาน 4. ปรับปรุงห้องน้ำคนงาน 5. ปรับปรุงอยู่เวร 6. ปรับปรุงประตูห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ 7. ปรับปรุงประตูห้องควบคุมไฟฟ้า 8. ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคาร จำนวน 1 แห่ง 9. ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน 10. ปรับปรุงสีภายใน จำนวน 1 แห่ง 11. ปรับปรุงประตูตู้เก็บของ 12. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 1 แห่ง 13. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 แห่ง ครุภัณฑ์ 1. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ใบ 2. เครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump) และตู้ควบคุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 3. ถังพัดลม ความจุ 260 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.50 x 2.25 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ -เพื่อความปลอดภัยของบุคคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-27)

5.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-gp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28
สิ้นสุด :2019-12-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-27
สิ้นสุด :2020-04-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **