ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 25 จากต้นซอยถึงจุดที่กำหนดให้และซอยแยกหน้าโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) : 50410000-3360

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- บริเวณซอยหน้าโรงเรียนมีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจาก ผิวทาง ค.ส.ล.เดิมมีระดับต่ำกว่าถนน สายหลัก (ถนนกำแพงเพชร6)ซึ่งอยู่ ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่ปรับปรุงและยกระดับผิวทางแล้ว และไม่มีท่อระบายน้ำทำให้น้ำระบายไม่ทัน ประกอบกับเป็นเส้นทางที่ผู้ปกครองและ นักเรียนใช้เดินทางเข้าโรงเรียนทำให้ได้รับ ความเดือดร้อน

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ซอยวิภาวดีรังสิต 25 จากต้นซอยถึงจุดที่กำหนดให้ 1.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 94 ม. 2.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 10 บ่อ 3.สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 6 แห่ง 4.สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม. 5.สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.กว้างประมาณ 8 ม.หรือตามสภาพตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม. 6.เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 ม. จำนวน 10 ท่อน - ซอยแยกหน้าโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) 1.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 158 ม. 2.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน.-02 และ ฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 14 บ่อ 3.สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และ ฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 14 แห่ง 4.สร้างคันหินรางตื้นชนิดหล่อในที่ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.05 ยาวประมาณ 154 ม. 5.สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน ตามแบบ มท.-07 จำนวน 14 ช่อง 6.ถมดินปรับระดับทางเท้า จำนวน 25 ลบ.ม. 7.สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม.ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 189 ตร.ม. 8.สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 945 ตร.ม. 9.สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 5.50 ม.หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 865 ตร.ม.

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : เทคอนกรีตผิวทางซอยแยกหน้าโรงเรียนแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา ประสานการประปาแล้ว (เจ้าหน้าที่การประปาจะเข้าดำเนินการวันที่ 3 ก.ค.63)

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา ประสานการประปาแล้ว (เจ้าหน้าที่การประปาจะเข้าดำเนินการวันที่ 3 ก.ค.63)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/05/2563 : - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม.แล้วเสร็จ - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 ม.แล้วเสร็จ - สร้างท่อลอด แล้วเสร็จบางส่วน - สร้างบ่อพักแล้วเสร็จบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา ,เสาไฟฟ้า ชิดแนวขุดวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :มีแนวท่อประปา ,เสาไฟฟ้า ชิดแนวขุดวางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-29)

15.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักแล้วเสร็จบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :-ติดเพิงร้านค้าและเพิงพักวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ประสานฝ่ายเทศกิจเพื่อเข้ารื้อย้าย -ติดแนวท่อประปา

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดเพิงร้านค้าและเพิงพักวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ประสานฝ่ายเทศกิจเพื่อเข้ารื้อย้าย -ติดแนวท่อประปา

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-26)

12.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผูกเหล้กหล่อบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :-ติดแนวบ่อพัก ทีโอที,ติดวินรถจักรยานยนต์

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดแนวบ่อพัก ทีโอที,ติดวินรถจักรยานยนต์

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-27)

10.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ หล่อคอนกรีตบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-ติดแนวท่อประปาและแนวตู้ควบคุมของท่อร้อยสายโทรศัพท์ มีหนังสือประสานงานแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดแนวท่อประปาและแนวตู้ควบคุมของท่อร้อยสายโทรศัพท์ มีหนังสือประสานงานแล้ว

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-31)

7.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเตรียมวัสดุเข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-27)

5.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผล

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-29)

4.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28
สิ้นสุด :2019-12-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-27
สิ้นสุด :2020-04-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3360

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3360

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **