ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 1 : 50410000-3361

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากผิวทาง ค.ส.ล.เดิม มีระดับต่ำกว่าถนน สายหลัก(ถนนกำแพงเพชร6)ซึ่งอยู่ ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่ปรับปรุงและยกระดับผิวทางแล้ว และเนื่องจากเป็นบริเวณหน้าวัดซึ่งมีประชาชน ใช้เส้นทางเพื่อทำกิจกรรมที่วัดเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. รื้อถอนบ่อพักเดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 45 บ่อ 2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 320 ม. 3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 34 บ่อ 4. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และ ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 31 แห่ง 5. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. บริเวณแนวท่อระบายน้ำ เนื้อที่ประมาณ 448 ตร.ม. 6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,360 ตร.ม. 7. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 55 ตร.ม. 8. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 640 ม. 9. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 แห่ง

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/05/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการ 1.รื้อถอนบ่อพักเดิมพร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ 2.สร้างท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม.แล้วเสร็จ 3.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ 4.สร้างท่อลอดพร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ 5.สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก แล้วเสร็จ 6.สร้างผิวทางค.ส.ล.แล้วเสร็จ 7.สร้างไหล่ทางแล้วเสร็จ 8.สร้างรางวี แล้วเสร็จ 9.สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างผิวทางแล้วเสร็จ สร้างไหล่ทางแล้วเสร็จบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ : -บ่อพักชนิดมีประตูระบายน้ำลงคลอง อยู่ชิดแนวท่อส่งน้ำมัน -ประสานเจ้าหน้าที่จากปตท.เข้าตรวจสอบแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-บ่อพักชนิดมีประตูระบายน้ำลงคลอง อยู่ชิดแนวท่อส่งน้ำมัน -ประสานเจ้าหน้าที่จากปตท.เข้าตรวจสอบแล้ว

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำเสร็จ สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำเสร็จ สร้างท่อลอดบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-27)

10.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำวัสดุเข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-ติดแนวท่อประปาและแนวตู้ควบคุมของท่อร้อยสายโทรศัพท์ มีหนังสือประสานงานแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดแนวท่อประปาและแนวตู้ควบคุมของท่อร้อยสายโทรศัพท์ มีหนังสือประสานงานแล้ว

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-31)

7.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-27)

6.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28
สิ้นสุด :2019-12-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-26
สิ้นสุด :2020-05-26

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3361

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3361

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **