ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 20 แยก 20-2 และแยก 20-2-1 : 50410000-3362

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผิวทาง ค.ส.ล.เดิมมีระดับต่ำกว่า ถนนสายหลักที่ปรับปรุงแล้วและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก ( ขนาด 0.30 ม.)ทำให้น้ำระบายไม่ทัน ประกอบกับบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจากน้ำเน่าเสีย

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 10 บ่อ 2. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ขนาด 0.60 x 0.80 ม. จำนวน 7 บ่อ 3. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 138 ม. 4. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 18 บ่อ 5. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 570 ตร.ม. 6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50-5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. 7. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.60/49 จำนวน 1 แห่ง

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

28/05/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร 2. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร 3. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. 4. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร 5. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก 6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. 7. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ สร้างบ่อพักแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-26)

12.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผูกเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-ติดรอประปา

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดรอประปา

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา มีหนังสือประสานงานแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา มีหนังสือประสานงานแล้ว

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-27)

7.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-29)

4.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28
สิ้นสุด :2019-12-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-27
สิ้นสุด :2020-04-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **