ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 40 และซอยเชื่อมระหว่างซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๓๘ ถึงซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๔๒ : 50410000-3363

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากผิวทางแอสฟัลต์เดิมมีระดับต่ำกว่า ซอยข้างเคียงที่ปรับปรุงแล้วและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก ทำให้น้ำระบายไม่ทัน -เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำ บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากต้องระบายน้ำลงคลอง ลาดโตนดซึ่งมีระยะทางไกล และมีบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. รื้อถอนบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 45 บ่อ 2. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 45 บ่อ 3. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 452 ม. 4. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 45 บ่อ 5. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอักแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,285 ตร.ม. 6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,285 ตร.ม. 7. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 445 ตร.ม. 8. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 648 ตร.ม. 9. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 891 ม.

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานได้เนื้องานครบตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-31)

60.00

31/08/2563 : สร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักแล้วเสร็จ สร้างรางวีแล้วเสร็จบางส่วน สร้างพื้นฐานหินคลุกแล้วเสร็จบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :-ติดอุปสรรคการประปาอยู่ระหว่างวางท่อจริง,ทดสอบแรงดันน้ำ และบรรจบมิเตอร์เข้าบ้านประชาชน

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดอุปสรรคการประปาอยู่ระหว่างวางท่อจริง,ทดสอบแรงดันน้ำ และบรรจบมิเตอร์เข้าบ้านประชาชน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-31)

55.00

31/7/2563 : - ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม. ได้ประมาณ 60 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำได้ 10 บ่อ - เสริมขอบบ่อพักเดิมได้ 10 บ่อ

** ปัญหาของโครงการ :- ติดการประปาตัดบรรจบน้ำชั่วคราวเป็นช่วงๆ และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การประปา มีนโยบายต้องใช้ท่อน้ำชั่วคราว 3 รอบ

** อุปสรรคของโครงการ :- ติดการประปาตัดบรรจบน้ำชั่วคราวเป็นช่วงๆ และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การประปา มีนโยบายต้องใช้ท่อน้ำชั่วคราว 3 รอบ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/05/2563 : - สร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จบางส่วน - ประกอบแบบบ่อพักเตรียมเทคอนกรีต บางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :- การประปาบายพาสน้ำให้เป็นช่วงๆ

** อุปสรรคของโครงการ :- การประปาบายพาสน้ำให้เป็นช่วงๆ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-29)

15.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุบสกัดพื้นแนวขุดวางท่อระบายน้ำ นำท่อระบายน้ำเข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา/เข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราวแล้วเป็นช่วงๆ

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา/เข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราวแล้วเป็นช่วงๆ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-26)

12.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผูกเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-ติดรอประปา

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดรอประปา

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-27)

10.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา มีหนังสือประสานงานแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา มีหนังสือประสานงานแล้ว

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-31)

7.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-27)

6.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28
สิ้นสุด :2019-12-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-26
สิ้นสุด :2020-05-26

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **