ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 3-8 : 50410000-3364

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

บริเวณที่ขอปรับปรุงยังไม่มีท่อระบายน้ำ เมื่อเวลาฝนตก ทำให้น้ำระบายไม่ทันและเนื่องจากถนนมีระดับต่ำ กว่าถนนข้างเคียงที่ปรับปรุงแล้ว ประกอบกับบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น ทำให้ได้รับความเดือดร้อน

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 573 ม. 2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 53 บ่อ 3. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และ ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 53 แห่ง 4. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,094 ตร.ม. 5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,094 ตร.ม. 6. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 921 ตร.ม. 7. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,316 ม.

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-24)

100.00

24/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 3. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล. 4. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น 5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. 6. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี 7. สร้างรางวี ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : - สร้างท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ - สร้างบ่อพักแล้วเสร็จ - สร้างท่อลอด พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ - สร้างรางวีแล้วเสร็จบางส่วน - สร้างผิวทางแล้วเสร็จบางส่วน

** ปัญหาของโครงการ :-รอการประปาวางท่อพร้อมประตูน้ำปากซอย

** อุปสรรคของโครงการ :-รอการประปาวางท่อพร้อมประตูน้ำปากซอย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักแล้วเสร็จ ลงหินคลุกใต้รางวี

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-26)

12.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หล่อบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-27)

10.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา มีหนังสือประสานงานแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-ติดแนวท่อประปา มีหนังสือประสานงานแล้ว

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-31)

7.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-27)

6.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงร่างประกาศเอกสารประกวดราคาฯเพื่อประชาพิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-28 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-26 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-26 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3364

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3364

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **