ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50410000-3365

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านความสะดวก (Convenient) และความปลอดภัย (Community) ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนและสังคมปลอดภัยเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครที่ใช้สอยถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรและได้รับการบริการที่ดี พื้นที่รับผิดชอบของเขตหลักสี่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีเส้นทางการจราจรสายหลักและตรอก ซอย จำนวนมากที่จำเป็นต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทางรวมทั้งเขตหลักสี่มีสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น เช่น สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครและสวนสาธารณะที่อำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นการเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถรองบประมาณประจำปีได้

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเขตหลักสี่ รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค อาคารสาธารณะที่ได้รับการประสานจากฝ่ายต่างๆ เช่น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์เด็กเล็ก บ้านหนังสือ และอื่นๆ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจร - เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ถนน ตรอก ซอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : ได้ดำเนินการจ้างเหมาและซ่อมแซมเสร็จ เรียบร้อยได้เนื้องานตามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-30)

25.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :มีการชะลอการใช้เงินงวด

** อุปสรรคของโครงการ :มีการชะลอการใช้เงินงวด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-06-24)

7.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : -เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ : -เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-05-28)

7.00

28/05/2563 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-04-29)

6.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคาเพื่อขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-26)

5.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจประมาณราคาเพื่อเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการเขตดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-27)

5.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-29)

5.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-12-23)

3.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :-ยังไม่สามารถสรุปแนวทางการใช้งบประมาณได้ เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายการคลังไม่เห็นด้วยกับการใช้เงิน เช่นกรณีไหล่ทางชำรุดมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม แต่เนื่องจากฝ่ายโยธาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่ออำนวย ความสะดวกให้ประชาชนและเป็นการใช้งบประมาณ เพียงครั้งเดียวจึงพิจารณาปรับเป็นทางเท้า ซึ่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง มองว่าเป็นการปรับปรุงไม่ให้ใช้เงินในหมวดซ่อมแซม ขณะนี้จึงยังไม่สามารถใช้งบประมาณได้

** อุปสรรคของโครงการ :-ยังไม่สามารถสรุปแนวทางการใช้งบประมาณได้ เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายการคลังไม่เห็นด้วยกับการใช้เงิน เช่นกรณีไหล่ทางชำรุดมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม แต่เนื่องจากฝ่ายโยธาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่ออำนวย ความสะดวกให้ประชาชนและเป็นการใช้งบประมาณ เพียงครั้งเดียวจึงพิจารณาปรับเป็นทางเท้า ซึ่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง มองว่าเป็นการปรับปรุงไม่ให้ใช้เงินในหมวดซ่อมแซม ขณะนี้จึงยังไม่สามารถใช้งบประมาณได้

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-29)

4.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจประมาณราคาเพื่อขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจประมาณราคาเพื่อขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3365

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3365

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **