ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ : 50410000-3367

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- - เพื่อให้มีพื้นทางเดินที่ปลอดภัยแก่นักเรียน ในการเดินทำกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียน -เนื่องจากรางน้ำเดิมชำรุดและรั่วเวลาเกิดฝนตก -ห้องน้ำเด็กนักเรียนเก่าทรุดโทรม

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ปรับปรุงพื้นทางเดิน บริเวณใต้โครงหลังคา และทางเดินด้านหน้าโรงอาหาร 2ปรับพื้น บริเวณด้านหน้าอาคารห้องสมุด 3.ปรับปรุงหลังคาด้านหลังอาคารเรียน 2 4.ปรับปรุงห้องน้ำเด็กอนุบาล บริเวณชั้น 3 อาคารเรียน 3 5.ปรับปรุงห้องน้ำครู บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 1

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อสุขอนามัยที่ดีและ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : ...ลงนามสัญญาแล้ว...อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นบริเวณด้านหน้าอาคารห้องสมุด ปรับปรุงท่อระบายน้ำและสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-23)

7.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้เสนอราคาแล้ว รอหนังสือค้ำประกันสัญญา เพื่อจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28
สิ้นสุด :2019-12-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3367

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3367

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **