ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะท่าทราย : 50410000-3369

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทำกิจกรรมระหว่าง อาคารได้อย่างปลอดภัย - เนื่องจากห้องน้ำเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้นักเรียนและบุคคลากรได้รับความเดือดร้อน - เนื่องจากพื้นอาคารเรียนเดิมชำรุดหลุดร่อน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน -เนื่องจากพื้นเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองที่พักคอย ไม่ได้รับความสะดวก

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ปรับปรุงทางเดิน บริเวณรอบสระว่ายน้ำ 2.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 1 3.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 2 4.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 3 5.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 4 6.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3, 4 และ 5 อาคารเรียน 5 7.ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 4 8.ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 และ 4 อาคารเรียน 3 และ 4 9.ปรับปรุงพื้นลานสักมงคล บริเวณที่พักผู้ปกครอง

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียนและบุคคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียนอาคารเรียน 1,3 และ 4

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1,2 เสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3 และ 4 อาคารเรียน 4 2.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง บริเวณชั้น 2, 3, 4 และ 5 อาคารเรียน 5

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-29)

4.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่าง ขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงงานตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-12-28
สิ้นสุด :2019-12-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-27
สิ้นสุด :2020-04-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **