ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50410000-3370

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวทัศนียา ชัยพิริยะศักดิ์ โทร.7411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตหลักสี่ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในการเกิดภัยต่าง ๆ การบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น การอาสาช่วยงานด้านการจราจร รวมทั้งเหตุความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ การกระทำที่มุ่งทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของประชาชน การประทุษร้ายต่อบุคคล การก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานราชการ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตหลักสี่

50410100/50410100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 2. เพื่อสนองตอบนโยบายของกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย 3. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่ามิได้ถูกทอดทิ้งจากหน่วยงานของรัฐ 5. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและตรากตรำให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น อันเป็นผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ที่มีปัญหาจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันต่อเหตุการณ์ 2. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 3. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้น้อยลง 4. เพื่ออำนวยความสะดวก และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทางและการจราจรในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติขึ้น 5. เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกันยายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนสิงหาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกรกฎาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมิถุนายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนเมษายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนตุลาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-12-01
สิ้นสุด :2020-12-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
94.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **