ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50410000-3375

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวณัฏฐิกา อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้นำที่มีความใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด โดยมีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแลในการดำเนินกิจกรรมของหมู่และหน่วยภายใต้การควบคุมของผู้กำกับลูกเสือและผู้กำกับยุวกาชาด การที่นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจะมีความสามารถมีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้นำเพื่อที่จะนำหมู่ลูกเสือและหน่วยยุวกาชาดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อสร้างเยาวชนที่จะเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ฝ่ายการศึกษา จึงได้จัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจะมีความสามารถมีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะของผู้นำ ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือผู้กำกับในการดำเนินการกิจกรรมของลูกเสือและยุวกาชาดได้ ๔. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

๑. จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน ๗๒ คน ๒. จัดการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน ๗๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-29)

20.00

29/03/2564 : เลื่อนการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำฐานกิจกรรม กำหนดดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : ขอรายชื่อข้าราชการครูเพื่อจัดทำคำสั่ง เลื่อนการฝึกอบรมไปในเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : ติดต่อสถานที่อบรมเรียบร้อยแล้ว กำหนดการอบรม 20-22 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนเพื่อขอรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำฐานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรม
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **