ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50410000-3377

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวณัฏฐิกา อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เป็นการเพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานโรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในสังกัดทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4,401 คน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,640,600 บาท 2. ด้านคุณภาพ - โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-29)

20.00

29/03/2564 : - สำรวจจำนวนนักเรียนที่จะจัดทำประกันอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการสรรหาบริษัทประกันใน เดือนเมษายน 2564 - โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อชุดนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : ฝ่ายการศึกษาประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 : กำหนดประชุมร่วมกับสถานศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : กำหนดการดำเนินการช่วงเดือน เม.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงารเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายการศึกษาประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝ่ายการศึกษาประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจจำนวนนักเรียน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ และค่าประกันอุบัติเหตุ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **