ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50410000-3382

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฏฐิกา อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยมลภาวะ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ขาดการควบคุมที่ดี ทั้งในอากาศ น้ำ และดิน นอกจากนี้เกษตรกรยังเปลี่ยนมาใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตกันมากขึ้น ทั้งปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้สภาพแวดล้อมมีสารพิษตกค้างในดิน น้ำ และในพืชผักที่บริโภค ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทุกโรงเรียน จัดบริการอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่นักเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษ มีทักษะในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและจำหน่าย สร้างเสริมนิสัยรักในการทำเกษตร สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งเป็นการสนองพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ จึงได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในพืชผักซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการจัดการเชิงธุรกิจกับผลผลิตที่ได้ 4. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 5. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปลอดสารพิษและพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนในพืชผัก กิจกรรมการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ กิจกรรมจำหน่ายผลผลิต และกิจกรรมจัดทำปุ๋ยชีวภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-30)

100.00

30/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : เบิกจ่ายค่าวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนดำเนินช่วงเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : โรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมในโครงการ และจัดหาวัสดุในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุของโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3382

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3382

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **