ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50410000-3385

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวณัฏฐิกา อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ์คำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบ และสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และเอาชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาแข่งขันด้วย” สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของโรงเรียนในสังกัดฯ โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง เป็นการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ๑.๑ มีนักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 โรงเรียน ๑.๒ ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน 8 ชนิด ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้ ๑) ฟุตบอล (ชาย) ๒) ฟุตซอล (ชาย) ๓) แบดมินตัน ๔) กรีฑา ๕) เซปักตะกร้อ ๗) เทเบิลเทนนิส ๗) หมากรุกไทย/หมากฮอสไทย ๘) เปตอง ๒. ด้านคุณภาพ ๒.๑ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ๒.๒ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ รู้จักการเล่นกีฬา ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-30)

20.00

30/03/2564 : กำหนดดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างวันยที่ 1 - 15 มิ.ย. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : กำหนดประชึมผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนเมษายน 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : กำหนดประชุมผู้บริหานสภานศึกษาในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้จัดทีมนักกีฬาทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับทราบนโยบายและพัฒนาแนวทางร่วมกัน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **