ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50410000-3392

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวณัฏฐิกา อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัด ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตหลักสี่ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดหลักสี่ ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยโรงเรียนวัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา) สำนักงานเขตหลักสี่ จะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมนุมในการจัดการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กแลเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพระพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสดาของชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมกับครอบครัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพิธี 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่มีบทบาทเด่นชัดในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. ในช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563- เมษายน 2564 (จำนวน 20 สัปดาห์) 1.1 เด็กที่อบรมธรรมศึกษาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2563 จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 50 คน รวมจำนวน 100 คน 1.2 เด็กที่อบรมธรรมศึกษาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2563 จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 50 คน รวมจำนวน 100 คน 1.3 เด็กที่อบรมธรรมศึกษาเอก ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2563 จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 50 คน รวมจำนวน 100 คน 2. ในช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2564 (จำนวน 20 สัปดาห์) 2.1 เด็กในชุมชนเขตหลักสี่และใกล้เคียง ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมศึกษาตรี (สมัครใหม่) จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 50 คน รวมจำนวน 150 คน 2.2 เด็กที่ผ่านการอบรมธรรมศึกษาตรี ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 สอบเลื่อนชั้นเรียนหลักสูตรนักธรรมศึกษาโท จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 50 คน รวมจำนวน 100 คน 2.3 เด็กที่ผ่านการอบรมธรรมศึกษาโท ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 สอบเลื่อนชั้นเรียนหลักสูตรนักธรรมศึกษาเอก จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 50 คน รวมจำนวน 100 คน ด้านคุณภาพ 1. วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2. พระธรรมวิทยากรวัดหลักสี่ พระอารามหลวง ที่สอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในโรงเรียนวัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา) สำนักงานเขตหลักสี่ ได้รับการพัฒนาศึกยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 3. เด็กและเยาวชนที่ศึกษาจากศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จะได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-30)

20.00

30/03/2564 : - เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เดือน พ.ย.2563 = 8,960.- และเดือน พ.ย. 2563 = 22,400) - เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เดือน ก.พ. 2564 = 5,040

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 : เบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 63 (ค่าอาหารทำการนอกเวลา 2,520+ค่าตอบแทนพระธรรมวิทยากร 7,200)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : เบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 = 37,360 บาท และเดือน พ.ย. 63 = 24,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินตามกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3392

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3392

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **