ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50410000-3394

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นายธีรวุฒิ รักษากลิ่น โทร. 7424

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบรูณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตหลักสี่ขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยังยืนต่อไป

50410400/50410400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตหลักสี่เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานที่เป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 2. ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในพื้นที่เขตหลักสี่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-24)

30.00

24/03/2564 : ดำเนินการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 27 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-23)

20.00

2/23/2021 : ชลอการดำเนินการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกในชุมชน เนื่องจากติดภารกิจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

1/28/2021 : เดือน มกราคม 2564 ชลอการดำเนินการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกในชุมชน เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ดำเนินการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 18 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : ดำเนินการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกลงชุมชน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3394

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3394

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **