ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2564 : 50410000-3395

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวณัฏฐิกา อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปีพ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกัน ทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงาน ๘ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ๒) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ๓) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ๔) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ๕) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ๖) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช ๗) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๘) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นทัพยากรที่สำคัญของประเทศ ร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดพื้นที่เขตจอมทองเป็นเขตนำร่อง ต่อมามอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ในปี พ.ศ.2549 ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ และขยายพื้นที่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครอบคลุม 50 สำนักงานเขต และปี พ.ศ.2552 มอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ จึงได้ดำเนินกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริฯ 2. เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2. ด้านคุณภาพ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-30)

20.00

30/03/2564 : โรงเรียจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-25)

35.00

25/02/2564 : โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-26)

35.00

26/01/2564 : โรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : กำหนดการดำเนินการช่วงเดือน ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

23/11/2563 : ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปประเมินผลโครงการฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **