ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50410000-3408

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาวอาภาศรี ฟักเส็ง โทร. 7426

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลและให้ความสนใจร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือให้งานพัฒนาชุมชนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนจะต้องเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น งานดังกล่าวจะต้องมีผู้นำชุมชน / คณะกรรมการชุมชน หรือองค์กรที่ประชาชนในชุมชนเลือกตั้งขึ้นมาเป็นตัวแทนหรือแกนนำในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรประชาชนที่กล่าวมานี้ คือ คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับเลือกจากชาวชุมชน เป็นกลุ่มคนที่เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน ซึ่งการประสานงาน หรือประชาสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการในการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ .2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด .3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชน2 เป้าหมาย 4 พื่อสนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ 5. เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 6 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรมต่าง ๆของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ .2 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม .3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรม ต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 79 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

รวมรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : ตั้งฏีกาเบิกในเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : รวมรวมตรวจสอบเอกสารการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆของชุมชนเพื่อประกอบการเบิกในเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำกิจกรรมของชุมชนเพื่อรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลและรายงานผล
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3408

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3408

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **