ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50410000-3411

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นายปราโมทย์ สีธูป โทร.7426-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครกำลังก้าวสู่การพัฒนาอย่างรอบด้านตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตลอดจนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในปัจจุบันต่อสภาพแวดล้อมและสังคมความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับความเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ของประชาชนตลอดจนเด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมคุณภาพที่ดีมีชีวิตที่ยั่งยืนบนรากฐานการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดและบ้านหนังสือ คือขุมคลังทางปัญญาของชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสังคมชุมชนต่างๆ หัวใจสำคัญ คือ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด สำนักงานเขตหลักสี่ มีบ้านหนังสือตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการรวมจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วยบ้านหนังสือชุมชนท่าทราย บ้านหนังสือเคหะบางบัว บ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์1 บ้านหนังสือ ปตอ.1(1) และบ้านหนังสือ ปตอ.1(2) โดยจ้างอาสาสมัคร ดูแลและให้บริการตลอดจนเสริมสร้างกิจกรรมนันทนาการการเรียนรู้ต่างๆ ประจำบ้านหนังสือแต่ละแห่งๆ ละ จำนวน 2 คน สำนักงานเขตหลักสี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน และการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในเรื่องการอ่านเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและครอบครัวมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. -เพื่อส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับการอ่าน 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่าของการอ่าน 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการบ้านหนังสือและแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครต่อการอ่าน 4. เพื่อพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของการเป็นเมืองหนังสือโลก

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตหลักสี่รวม 5 แห่งๆละ 4 ครั้ง ครั้งละ 40 คน รวม 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

กำหนดรายละเอียดในการจัดทำกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : กำหนดการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือ จำนวน 5 หลัง ๆละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-01-26)

26.00

1/26/2021 : ชะลอเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมทำกิจกรรมที่ 1 ในวันที่เด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุม/อาสาสมัครบ้านหนังสือ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3411

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3411

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **