ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50410000-3412

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาวผจงจิตร จิมลง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้จัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้น โดยมีชื่อว่า “สโมสรกีฬาหลักสี่” เพื่อให้การจัดตั้งสโมสรกีฬาหลักสี่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงระดมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสโมสรกีฬาและพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ นำไปสู่มาตรฐานในระดับกรุงเทพมหานคร และสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพของประชาชนและเยาวชน ให้มีค่านิยมในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดตั้งสโมสรกีฬาหลักสี่ให้เป็นองค์กรหลักของเขต โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม - ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสโมสรกีฬาหลักสี่ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมาย - การพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

-- จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน ๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕64 -พัฒนาระบบการบริหารจัดการสโมสรกีฬาหลักสี่เข้าสู่ระดับสากล -จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และกำหนดกิจกรรมในการพัฒนาลานกีฬาขั้นพื้นฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ปัญหาในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีมปัญหาในการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการคัดเลือกและจัดทำคำสั่งจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **