ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50410000-3414

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสายสวาท ดีแท้

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตหลักสี่ได้พิจารณาและเล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย จึงได้กำหนดจัดงานวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญอื่น ๆ โดยมีประชาชนในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนะธรรมอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป - เพื่อสร้างจึตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของขนมธรรมเนียบประเพณีไทย ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง - เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชนในชุมชน ในอันที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

- ตัวแทนจากหน่วยงาน สมาชิกชุมชน นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-27)

50.00

27/02/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสายน้ำคลองเปรมประชากรเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ฺ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 :อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมที่ 2 ทอดผ้าป่าสายน้ำคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำกิจกรรมฯ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-11-26)

25.00

26/11/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-10-27)

15.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง หนังสือมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **