ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50410000-3415

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาวผจงจิตร จิมลง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตหลักสี่ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในทุก ๆ ด้านได้ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของผู้นำเยาวชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและสะท้อนปัญหาของเยาวชนให้กับสังคมและกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดจัดทำโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพื้นที่เขต ทั้ง ๕๐ เขต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- จัดจ้างอาสาสมัครสภาเยาวชนเขตหลักสี่ จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 - จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาเยาวชนเขตหลักสี่ จำนวน 6 ครั้ง - จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภาเยาวชนชุดใหม่ -

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ประชาสัมพันธ์พร้อมจัดประชุมกรรมการสภาเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสมัครสภาเยาวชนเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการคัดเลือกและจัดทำคำสั่งจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็ก
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **