ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50410000-3416

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาวกิ่งแก้ว ชุ่มเชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตหลักสี่ ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตหลักสี่ ซึ่งรวมถึงแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และผู้สนใจที่ต้องการความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว และทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชนและประชาชนด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในครอบครัว - เพื่อเป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรม โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

--ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขต หลักสี่ จำนวน 150 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

กำหนดการจัดกิจกรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-01-26)

26.00

26/01/2564 : ชะลอเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-12-23)

21.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดประกอบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจความต้องการชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานจัดหาวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการอบรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3416

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3416

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **