ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 9-1-1 (บริเวณบ้านเลขที่ 321/19) และซอยแยกจากซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 ถึงบ้านเลขที่ 321/62 : 50410000-3422

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญญาน้ำท่วมขังเนื่องจากผิวทาง ค.ส.ล. เดิมมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลักที่ปรับปรุงแล้วและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก ทำให้น้ำระบายไม่ทันประกอบกับบ้านเรือนประชาชนหนาแน่นทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจากน้ำเน่าเสีย

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 9-1-1 (บริเวณบ้านเลขที่ 321/19) - ทุบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 9 ตร.ม. - ทุบรื้อรางวี ค.ส.ล. ยาวประมาณ 3 ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 40 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักเหล็กผสมในผิวจราจร ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 3 บ่อ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 124 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 124 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 3 ม. ซอยแยกจากซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 ถึงบ้านเลขที่ 321/62 - ทุบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ 60 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 34 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 4 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 4 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.10 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 17 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 34 ม.

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-26)

70.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - ขุดวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ - ดำเนินการสร้างผิวทาง ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-02-22)

13.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการขนย้ายวัสดุเข้าพื้นที่ปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-25)

8.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3422

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3422

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **